Všeobecné obchodní podmínky - Begoma

Přepravní podmínky

 

§ 1 Rozsah

Přepravní podmínky podle tohoto dokumentu platí pro všechny přepravní zakázky a úkoly, které se společnost Begoma Spedition AB,
dále jen Begoma, zavázala provést, pokud se strany nedohodnou jinak.

§ 2 Odpovědnost

Provádění všech zakázek probíhá v souladu s Všeobecnými podmínkami svazu severských dopravců – Nordisk Speditörsförbund (nejnovější
verze Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB), ustanoveními úmluvy CMR a platnými zákony a předpisy v příslušných zemích. U
zakázek železniční přepravy platí rovněž Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Podmínky NSAB a CMR omezují
odpovědnost Begoma a dávají firmě Begoma právo inkasovat všechny pohledávky po splatnosti prostřednictvím prodeje majetku p
od naší kontrolou. Podmínky NSAB platí s výjimkou zásilek s časovým závazkem podle § 6 odst. 2 a §
20 B. Výjimky platí i pro pojištění při skladování podle § 27 C3.

§ 3 Povinnosti přepravy

Odpovědnost firmy Begoma jako zasílatele nastává, když bylo zboží převzato pro přepravu, a přestává platit, když
zboží bylo doručeno na místo určení nebo bylo dáno k dispozici na určeném místě. Begoma
si vyhrazuje právo zvolit si typ vozidla, dopravní prostředek a přepravní trasy a odeslat
zboží podle svého uvážení buď přímo nebo s překládkou.

§ 4 Ceny a platnost smlouvy

Předložené nabídky a uzavřené smlouvy vycházejí z tarifů, sazeb, měn a přepočítacích koeficientů, daní a
jiných veřejných poplatků, nákladů na pohonné hmoty a provozních podmínek existujících k datu vytvoření nabídky. Pokud
se tyto podmínky změní nebo pokud vzniknou jiné náklady, které jsou mimo naši kontrolu, vyhrazujeme si
právo zahájit jednání.
Nabídka se považuje za přijatou, když zákazník objedná první zásilku z nabídky.
Smlouva, která dosáhne svého maximálního data platnosti, se automaticky prodlužuje o jeden měsíc, pokud společnost Begoma
neoznámila žádnou úpravu přepravného před datem ukončení platnosti.

§ 5 Změna a zrušení objednávky

Objednávku přepravních úkolů lze změnit nebo zrušit až do 24 hodin včetně před objednaným
časem nakládky. V případě změny nebo zrušení v době kratší než 24 hodin si firma Begoma vyhrazuje právo fakturovat 80 %
dohodnutého přepravného.

§ 6 Platební podmínky

Zákazníkům je poskytnut kredit 20 dní, pokud není dohodnuto jinak. V případě opožděné platby se v současné době účtují
úroky z prodlení ve výši 2 % za každý započatý měsíc. Úvěr je poskytován po obvyklé kontrole bonity a
úvěrový limit je stanoven po obdržení úvěrových informací.

§ 7 Měnové změny a změny cen paliv

Není-li dohodnuto jinak, firma Begoma má v případě změn právo upravit odpovídajícím způsobem cenu přiměřeně
k měně a ke změně ceny pohonných hmot a jejímu vlivu na celkovou cenu.
Výpočet palivového příplatku (DMT) se provádí podle následujícího vzorce:

DMT = ((aktuální cena paliva – základní cena) / základní cena) *podíl závislý na palivu

Aktuální cena paliva (nafta) – podle webových stránek CirkleK.

Základní cena – cena paliva, která platila v základním měsíci uvedeném v
nabídce.

Podíl závislý na palivu je 35 %.

Měnový příplatek se účtuje u všech přepravních smluv ve švédských korunách, pokud se aktuální směnný kurz SEK/EUR odchýlí od kurzu,
který platil pro základní měsíc uvedený v nabídce. U smluv v švédských korunách činí podíl závislý na měně 80 % a u smluv v jiných měnách je tento podíl 20 %.
Při měnových změnách menších než 3 % se neúčtuje žádný příplatek. Jak pro palivový, tak i měnový příplatek platí, že mohou být minimálně 0 %. Příplatek tedy nemůže být nikdy záporný.

Sledujeme SPPI (Services Producer Price Index), což znamená, že jsou smluvní ceny upravovány na konci každého roku v souladu s tímto indexem, pokud není dohodnuto jinak. Jako hodnota indexu pro běžný rok se používá hodnota indexu pro 3. čtvrtletí předchozího roku.

§ 8 Výpočet ztráty

Následující přepočítací koeficienty platí pro silniční dopravu v Evropě. Vyúčtování se provádí podle nejvyšší
skutečné nebo přepočítané přepravní hmotnosti.

1 krychlový metr 1 ložný metr 1 paletové místo (0,4 metru nákladu)
Anglie 360 kg 2 000 kg 800 kg
Ostatní Evropa 333 kg 1 850 kg 740 kg

Ložný metr

Ložný metr je jeden metr délky a plná šířka nákladu. Ložný metr se obvykle počítá u nákladu zboží, který nelze stohovat na sobě nebo společně s jiným nákladem zboží. Paletové místo je založeno na rozměrech palety EUR: 120 × 80 cm, což je 0,4 m ložného m. Pro výpočet ložného metru se použije vzorec (délka (v metrech) x šířka (v metrech)) / 2,40.

§ 9 Pojištění nákladu

Firma Begoma je odpovědná za zboží od převzetí u odesílatele až po předání příjemci. Odpovědnost má
omezení v souladu s NSAB/CMR. Pokud během převozu trajektem dojde k poškození nebo ztrátě, mohou se použít ustanovení
zákona o námořní plavbě.
Pojištění zboží lze uzavřít na základě písemného zadání.

§ 10 Společné stanovení přepravného

Společná nakládka / společné stanovení přepravného se uplatňuje podle samostatné dohody nebo smlouvy.

§ 11 Nakládka a vykládka

Nakládka a vykládka se provádí po dohodě s řidičem. Odesílatel a příjemce musí zajistit, aby bylo k dispozici správné vybavení pro manipulaci s nákladem pro nakládku a vykládku, aby se provádělo řádným a bezpečným způsobem. U zásilek do 10 tun nákladu je zahrnuto 30 minut bezplatné nakládky nebo vykládky. V případě zásilek nad 10 tun nákladu je zahrnuto 60 minut nakládky nebo vykládky zdarma. Při překročení doby nakládky nebo vykládky si firma Begoma vyhrazuje právo účtovat 500 SEK za započatou hodinu, maximálně 2500 SEK za započatý den. Poplatek za mimořádné místo nakládky nebo vykládky je upraven samostatnou dohodou nebo smlouvou.

§ 12 Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží musí být oznámeno při rezervaci přepravních zakázek a dokumentace v souladu s předpisy musí
být předána firmě Begoma Spedition AB. Odesílatel odpovídá za to, že jsou platné dokumenty vyplněny v souladu s
platnými právními předpisy příslušných zemí. Příplatek za nebezpečné zboží je 900 SEK / zásilka < 10 hod. a 1800 SEK / zásilka > 10 hod.

§ 13 Reklamace

Viditelná škoda nebo ztráta musí být zaznamenána v nákladním listu při přejímce zboží a podepsána
řidičem. Skryté poškození musí být nahlášeno písemně do 7 dnů od přejímky. Žádosti o náhradu škody se zasílají
písemně a musí být doloženy kopií faktury dodavatele, kopií nákladního listu, obrázky poškozeného obalu
a zboží a dalšími dokumenty, které jsou vyžadovány k vyřízení reklamace.
Poškozené zboží musí být dobře skladováno, dokud není zřejmé, které pojišťovně bude případ předán.
Má-li zákazník vlastní pojištění zboží, musí být bezodkladně kontaktována jeho pojišťovna. Zašlete
zprávu o nahlášení škody na adresu claims@begoma.se.

§ 14 Proclení

Proclení se provádí na vyžádání na základě zvláštní dohody. Za vývozní clo bude připočteno 450
SEK / 45 EUR za zásilku a za dovozní clo 500 SEK / 50 EUR za zásilku, pokud nebude dohodnuto
jinak.