Utländska åkare – viktig kugge i svensk export

22 april, 2020

Begoma är en stor fraktmäklare med ett omfattande internationellt nätverk av transportörer vilket ger oss stora möjligheter att skapa effektiva exportlösningar som gynnar både kunden och miljön.

För att lastbilar inte ska behöva åka hem tomma när de levererat gods i ett annat land inom EU används vägcabotage. Det innebär att en lastbil får ta ett visst antal transporter inom exportlandet för att positionera om sig inför nästa transport ut ur landet.

Systemet med vägcabotage har dock utnyttjats av utländska åkare genom att de åtagit sig transportuppdrag inom exempelvis Sverige utan att nästan aldrig lämna landet. Då de hållit lägre lönenivåer och sociala kostnader har de kunnat konkurrera ut inhemska transportföretag.

Rättvisare konkurrens

För att komma åt det här problemet har EU-länderna kommit överens om ett nytt regelverk som reglerar cabotage-transporter och chaufförernas arbetsvillkor. De nya reglerna innebär bland annat att en lastbil som stadigvarande befinner sig i Sverige ska registreras och skatt betalas i Sverige och att den som kör inrikestrafik i Sverige ska ha svenska löner enligt svenska kollektivavtal. Förhoppningen är att överenskommelsen ska leda till bättre arbetsvillkor och en mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen på EU:s inre marknad.

– Det är viktigt att vi kontrollerar cabotage-körningen och att de utländska chaufförerna inte utför mer än en eller två inrikestransporter för att positionera om bilen och ta sig till nästa transportstopp. Detta för att slippa tommil, som kostar pengar och missgynnar miljön, säger Erik Malmberg, Trafikchef på Begoma Spedition och fortsätter:

– De senaste åren har chaufförernas villkor förbättrats avsevärt. Tyskland har till exempel infört lägstalöner och gett polisen befogenhet att kunna kontrollera chaufförernas lönevillkor vid trafikkontroller. Bristen på yrkesförare i många europeiska länder har också bidragit till att det är få chaufförer som kör under dåliga villkor idag.

I EU:s nya regler för cabotage-körning ska fordonet tillbaka till landet där det är registrerat, vilket kan bli knepigt enligt Erik Malmberg.

– Vi tror inte det kommer att fungera särskilt bra i praktiken. Många bilar är registrerade i Polen och Bulgarien där det vuxit fram en betydande transportindustri som förser hela Europa med transportkapacitet. Risken är att de nya reglerna ger störningar i lastbilskapaciteten i exempelvis Sverige och Tyskland, som har brist på förare.

Väljer ofta åkare efter slutdestinationen

Begoma är en stor fraktmäklare med ett omfattande internationellt nätverk av transportörer och väljer oftast åkare efter slutdestinationen.

– Chaufförerna vill ofta slutföra uppdragen nära sin hemort. För transporter inom Sverige använder vi i huvudsak svenska chaufförer, medan vi anlitar utländska åkare för transporter till kontinenten. De största exportvolymerna kommer från norra Sverige, medan de största importvolymerna kommer in från landets södra delar. För att minska cabotage-transporterna tar vi ner ekipage med exportgods med svenska chaufförer från norra till södra Sverige, där utländska åkare tar vid för vidare transport till kontinenten.

– Med det sagt anser vi dock att det är rimligt att en åkare som hämtar last hos en kund i Sverige kommer från samma land som godset ska exporteras till. Det underlättar för oss som speditionsbolag, transporten blir smidigare, vilket även gynnar kunden. En konkurrensfördel för svenskregistrerade fordon är att de tillåts vara cirka tio ton tyngre än fordon registrerade i andra EU-länder. Det gynnar även miljön och är något vi anser borde premieras mer.